FleetGuru OÜ Privatumo Politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. FleetGuru OÜ (toliau – FleetGuru) savo klientams įmonėms teikia transporto priemonių parko valdymo programinę įrangą, kuri prieinama interneto svetainėje www.fleetguru.app (toliau – Svetainė) ir per mobiliąja programėlę (toliau – Programėlė), leidžiančią sekti transporto priemonės būklę ir susijusias išlaidas per visą jos eksploatavimo laikotarpį (toliau – Paslauga). Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) paaiškinami principai, kaip mes renkame ir naudojame informaciją, kai jūs bendraujate su FleetGuru tokiose situacijose, kurios apima daugiau, nei Paslaugos teikimą organizacijai, kurioje dirbate ar kuriai atstovaujate (kaip aprašyta 1.2 punkte).

1.2. Paslaugos teikimo bendrovei tikslu FleetGuru renka informaciją apie transporto priemonę, transporto priemonės naudotoją, bendrovės atstovus, draudimą ir kitus svarbius aspektus, atsižvelgiant į Paslaugos funkcijas. FleetGuru yra laikoma asmens duomenų, kurie yra būtini teikiant Paslaugą bendrovei, tvarkytoju, o tokių duomenų tvarkymą reglamentuoja duomenų tvarkymo susitarimas, kuris yra sudarytas su bendrove kaip asmens duomenų valdytoju. Bendrovė, kaip organizacija, kurioje dirbate ar kuriai atstovaujate, privalo pateikti jums informaciją apie minėtų duomenų tvarkymą.

1.3. Jei mums atskleidžiate kokius nors asmens duomenis, susijusius su bet kuriuo trečiuoju asmeniu ar asmenimis (pvz., jūsų darbuotoju, valdybos nariu, bendradarbiu ir pan.), privalote paprašyti, kad jie susipažintų su šia Politika.

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

2.1. Šios Politikos 4 punkte nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

FleetGuru OÜ
Juridinio asmens kodas: 16051979
Adresas: Valukoja 10, 11415 Talinas, Estija
El. pašto adresas: fleetguru@fleetguru.app

2.2. Jei jums kiltų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, prašome susisiekti su mumis raštu el. pašto adresu dpo@fleetguru.app.

3. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS IR JŲ RINKIMO ŠALTINIAI

3.1. Asmens duomenys yra informacija, kuri gali būti naudojama tam, kad būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai konkrečiai nustatyti jūsų kaip fizinio asmens tapatybę, su jumis susisiekti arba jus surasti (toliau – Asmens duomenys). Asmens duomenų rinkimo šaltinis priklauso nuo to, kaip su mumis bendraujate. Duomenys, kuriuos mes galime gauti ir tvarkyti, yra šių kategorijų Asmens duomenys:

3.1.1. Pagrindiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos (toliau – Pagrindiniai duomenys).

Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai susisiekę su mumis arba pateikdami informaciją apie save Paslaugos aplinkoje, arba jūsų organizacijos pateikta informacija.

3.1.2. Jei su mumis bendraujate per Svetainę, Programėlę ar el. paštu, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis: Pagrindinius duomenis ir jūsų pranešimo turinį (toliau – Komunikavimo duomenys).

Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos mums tiesiogiai pateikiate su mumis susisiekę.

3.1.3. Rinkodaros duomenys: Pagrindiniai duomenys, pareigos, mūsų prašymu pateikta informacija (pvz., jūsų nuotrauka, atsiliepimas). Be to, mes galime papildyti Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte tiesiogiai, informacija, surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (toliau – Rinkodaros duomenys).

Šaltinis: Informacija, kurią gavome iš jūsų ar jūsų organizacijos, arba kurią pateikėte mums užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškį, arba informacija, kurią gavome iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., iš Juridinių asmenų registro, LinkedIn).

3.1.4. Jums lankantis Svetainėje ir naudojantis Paslauga, mūsų serveryje tvarkomi šie duomenys: IP adresas, prieigos teikėjas, nukreipiantis URL, data, laikas, prieigos žymenys, seanso raktas, naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema, perduotų duomenų kiekis ir būsena (toliau – Techniniai duomenys).

Šaltinis: Kol naršote Svetainėje arba naudojatės Paslauga, mūsų serveris automatiškai generuoja ir renka Techninius duomenis iš jūsų naršyklės ir įrenginio.

3.1.5. Slapukų duomenys. Svetainėje mes įdiegiame slapukus, skirtus Svetainei, Programėlei, Paslaugai ir jų funkcijoms optimizuoti. Slapukai gali rinkti jūsų Asmens duomenis. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimo tikslus ir jų funkcijas rasite mūsų slapukų politikoje.

3.2. Jei nepateiksite reikiamos informacijos, mes galbūt negalėsime su jumis susisiekti ar įgyvendinti kitų šios Politikos 4 punkte numatytų tikslų.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

4.1. Teisinis pagrindas, kuriuo grindžiame jūsų Asmens duomenų tvarkymą, priklauso nuo to, kokiam tikslui ir kokiame kontekste mes renkame Asmens duomenis. Toliau pateikiamas duomenų tvarkymo tikslų, susijusių su konkrečiomis duomenų kategorijomis ir duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, aprašomasis sąrašas:

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo tikslo teisinis pagrindas Tvarkomi Asmens duomenys
Sutarties, kurią sudarėte ar sudarysite su organizacija, kurioje dirbate / kuriai atstovaujate, administravimas ir Paslaugos teikimo užtikrinimas Ikisutartinių priemonių taikymas ir įgyvendinimas arba sutarties, sudarytos tarp jūsų ir organizacijos, kurioje dirbate ar kuriai atstovaujate, vykdymas Pagrindiniai duomenys, Komunikavimo duomenys
Atsakymas į jūsų užklausas ir prašymus, pateiktus Svetainėje, Programėlėje ar el. paštu Mūsų teisėtas interesas užtikrinti veiksmingą santykių su potencialiais klientais, partneriais ir suinteresuotaisiais asmenimis valdymą.
Jei norite tapti arba jau esate mūsų klientas ar partneris ir užklausa ar prašymas yra susijęs su potencialiais ar esamais jūsų kaip kliento ar partnerio santykiais su mumis, teisinis pagrindas yra ikisutartinių priemonių taikymas ir įgyvendinimas arba sutarties, sudarytos tarp jūsų ir organizacijos, kurioje dirbate ar kuriai atstovaujate, vykdymas
Komunikavimo duomenys
Jūsų atsiliepimo paskelbimas mūsų internetiniuose kanaluose Jūsų sutikimas Komunikavimo duomenys
Naujienlaiškių ir kitos rinkodaros informacijos apie mus ir mūsų verslą siuntimas el. paštu Sutikimas, duotas užsiprenumeruojant mūsų naujienlaiškį.
Jei bendravome dėl mūsų produktų ir paslaugų, mūsų teisėtas interesas reklamuoti panašias mūsų paslaugas
Komunikavimo duomenys
Rinkodaros turinio prenumeratų sąrašo administravimas Mūsų teisėtas interesas užtikrinti galiojantį teisinį pagrindą rinkodaros turiniui siųsti ir duotiems bei atšauktiems sutikimams (prenumeratoms) registruoti Komunikavimo duomenys
Svetainės, Programėlės ir Paslaugos problemų diagnozavimas ir šalinimas Mūsų teisėtas interesas užtikrinti duomenų saugumą ir užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams, susijusiems su Svetaine, Programėle ir Paslauga; užtikrinti Svetainės, Programėlės ir Paslaugos veikimą Techniniai duomenys
Informacijos, kurioje yra Asmens duomenų, saugojimas mūsų atsarginių kopijų kūrimo sistemose Mūsų teisėtas interesas užtikrinti duomenų tvarkymo operacijų saugumą Visų 3.1 punkte išvardytų kategorijų duomenys
Duomenų atskleidimas mūsų paslaugų teikėjams arba teisėsaugos ir priežiūros institucijoms Mūsų teisėtas interesas naudotis informacinių technologijų infrastruktūra ir paslaugomis, kurias teikia mūsų bendradarbiavimo partneriai, arba vykdyti savo teisinius įsipareigojimus Visų 3.1 punkte išvardytų kategorijų duomenys
Duomenų atskleidimas ir perdavimas grupės viduje Mūsų teisėtas interesas naudoti bendrą techninę infrastruktūrą Visų 3.1 punkte išvardytų kategorijų duomenys
Organizuoti mūsų bendrovės pardavimą ar susijungimą ir teikti informaciją, reikalingą teisiniam ar kitam auditui atlikti, ir keistis duomenimis apie juos Mūsų teisėtas interesas palengvinti tinkamą teisinio patikrinimo procesą ir veiklos tęstinumą Visų 3.1 punkte išvardytų kategorijų duomenys
Teisinių reikalavimų pareiškimas, vykdymas ar gynimas teismo procese arba administracinėje ar neteisminėje procedūroje, susijusioje su mūsų, mūsų naudotojų ar darbuotojų teisėmis Mūsų teisėtas interesas palengvinti veiksmingą teisinių reikalavimų pareiškimą, vykdymą ar gynimą Visų 3.1 punkte išvardytų kategorijų duomenys

4.2. Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis kitais tikslais, su sąlyga, kad mes atskleisime jų tvarkymo ir naudojimo atitinkamu laiku tikslus ir jūs sutiksite su numatomu Asmens duomenų naudojimu, ir kai egzistuoja kiti teisiniai pagrindai naujiems duomenų tvarkymo tikslams, arba kai naujas tikslas yra suderinamas su pradiniu duomenų tvarkymo tikslu.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

5.1. Jūsų Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek pagrįstai reikia šios Politikos 4 punkte nustatytiems tikslams pasiekti, arba kol mes tai turime daryti vykdydami savo teisinę prievolę. Siekdami nustatyti tinkamą Asmens duomenų saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į Asmens duomenų kiekį, pobūdį ir jautrumą, galimą žalos dėl neteisėto jūsų Asmens duomenų naudojimo ar atskleidimo riziką, tvarkymo tikslus ir tai, ar galime pasiekti šiuos tikslus kitomis priemonėmis, taip pat atsižvelgiame į taikytinas teisės aktų nustatytas prievoles. Saugodami Asmens duomenis atsižvelgiame į galimą poreikį spręsti ginčus ir vykdyti tarp mūsų sudarytą sutartį arba nuasmeninti jūsų Asmens duomenis ir saugoti šią nuasmenintą informaciją neribotą laiką.

5.2. Duomenys, susiję su sutartimi, sudaryta su organizacija, kurioje dirbate ar kuriai atstovaujate, paprastai saugomi kaip apskaitos informacijos dalis ir bus saugomi iki septynerių metų nuo ataskaitinių metų, kuriais sutartis baigėsi arba buvo nutraukta, pabaigos.

5.3. Pasibaigus šios Politikos 5 punkte nustatytam saugojimo laikotarpiui arba pasibaigus duomenų tvarkymo tikslo teisiniam pagrindui, mes galime saugoti medžiagą, kurioje yra Asmens duomenų, duomenų atsarginių kopijų kūrimo sistemose, iš kurių atitinkama medžiaga bus ištrinta pasibaigus atsarginių kopijų kūrimo ciklui. Mes užtikriname, kad atsarginių kopijų kūrimo laikotarpiu būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės ir medžiagos atsarginės kopijos nebūtų naudojamos.

6. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome jūsų padėti mums laikytis šios prievolės užtikrinant, kad informuosite mus apie visus bet kokių mūsų tvarkomų jūsų Asmens duomenų pasikeitimus.

6.2. Jūs galite bet kada pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkomais jūsų Asmens duomenimis, ir tuo tikslu galite su mumis susisiekti naudodami šioje Politikoje nurodytus kontaktinius duomenis:

6.2.1. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę reikalauti leisti susipažinti su visais duomenimis, kurie gali būti laikomi jūsų Asmens duomenimis. Ši teisė apima teisę būti informuotam, ar mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, ir kokiu tikslu mes tvarkome duomenis.

6.2.2. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume bet kokius jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.

6.2.3. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikru būdu, įskaitant, pavyzdžiui, jūsų Asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais arba automatizuotų sprendimų priėmimą, arba kitais atvejais, kai jūsų Asmens duomenų tvarkymą grindžiame savo teisėtu interesu.

6.2.4. Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei norite: (i) nesutikti, kad duomenys yra tvarkomi teisėtai; (ii) užginčyti Asmens duomenų tikslumą; (iii) kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, apriboti duomenų tvarkymą, jų neištrinant; arba (iv) reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kol bus įvertintas mūsų teisėto intereso tikėtinumas vykdant konkrečią duomenų tvarkymo veiklą.

6.2.5. Teisė ištrinti duomenis. Jūs galite reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, jei (i) Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, (ii) jūs atšaukiate savo sutikimą tvarkyti duomenis; (iii) jūs ginčijate mūsų teisėtą interesą ir mes neturime viršesnio teisėto intereso tęsti duomenų tvarkymą; (iv) jūs nesutinkate, kad duomenys būtų renkami tiesioginės rinkodaros tikslais; (v) jūs manote, kad duomenys yra tvarkomi neteisėtai, (vi) jūs manote, kad Asmens duomenys turi būti ištrinti tam, kad mes vykdytume teisinį reikalavimą.

6.2.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai remiantis jūsų sutikimu arba tarpusavio sutartiniais santykiais, jūs galite reikalauti, kad mes jums pateiktume tuos Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, jūs galite reikalauti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai galima padaryti tik kai tai techniškai įmanoma.

6.2.7. Teisė atšaukti jūsų sutikimą. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo be jokių neigiamų pasekmių.

6.2.8. Teisė kreiptis į priežiūros instituciją. Jei jūsų netenkina mūsų atsakymas į jūsų prašymą dėl Asmens duomenų arba manote, kad jūsų Asmens duomenis tvarkome nesilaikydami įstatymų, galite pateikti pretenziją Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai vdai.lrv.lt.

6.3. Atkreipiame dėmesį, kad jūs turėsite pateikti mums pakankamai informacijos, kad galėtume nagrinėti jūsų prašymą įgyvendinti Politikos 6.2 punkte nurodytas jūsų teises. Prieš atsakydami į jūsų prašymą, galime paprašyti jūsų pateikti papildomos informacijos, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę ir įvertinti jūsų prašymą.

7. DUOMENŲ PERDAVIMAS

7.1. Jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims atskleidžiame tiktai laikydamiesi šios Politikos tiems gavėjams, kurie įsipareigojo laikytis konfidencialumo arba kuriems įstatymai nustato konfidencialumo įsipareigojimą. Jūsų Asmens duomenys bus atskleisti tiems mūsų darbuotojams, kurie dėl savo einamų pareigų privalo tvarkyti jūsų Asmens duomenis.

7.2. Tiktai esant būtinybei, kai privalome vykdyti įstatymuose ar sutartyse nustatytus įsipareigojimus, mes galime atskleisti jūsų Asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams, kurie veikia kaip atskiri duomenų valdytojai:

Gavėjo rūšis Duomenų atskleidimo tikslas Gavėjo vieta
Teisėsaugos ir priežiūros institucijos Jūsų Asmens duomenis atskleidžiame teisėsaugos ir priežiūros institucijoms tik tuo atveju, jei esame įpareigoti atskleisti šiuos duomenis arba jais dalytis tam, kad įvykdytume teisines prievoles (pavyzdžiui, jei to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, teismo nutartį, arba sukčiavimo ar kitų nusikaltimų prevencijos tikslais) Europos Sąjunga
Profesionalūs konsultantai (teisės konsultantai, buhalterinės apskaitos konsultantai ir kt., kurie yra saistomi konfidencialumo įsipareigojimo) Jeigu jie neveikia kaip duomenų tvarkytojai, teisėti interesai vykdyti ir palaikyti mūsų įprastą verslo veiklą Europos Sąjunga
Integruotų trečiųjų šalių IT įrankių teikėjai Jei organizacija, kurioje dirbate arba kuriai atstovaujate, paprašė integruoti trečiosios šalies IT įrankį į Paslaugą, tokiems paslaugų teikėjams bus pateikti tam tikri Asmens duomenys. Tokį duomenų tvarkymą reglamentuoja paslaugų teikėjo privatumo dokumentai Visame pasaulyje
Potencialūs verslo pirkėjai ir verslo perėmėjas (-ai) Jei tai būtina ir reikalinga sėkmingam mūsų verslo perleidimui arba susijungimų ir įsigijimų tikslais, jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti nurodytiems įgijėjams ir jų atstovams ir (arba) advokatams Visame pasaulyje

7.3. Be Politikos 7.2 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, mes galime atskleisti Asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai ir gali turėti techninę infrastruktūrą, kuri mums reikalinga prieglobos, saugojimo, valdymo ir priežiūros tikslais vykdant kasdienę veiklą. Toliau pateikiamas pagrindinių kategorijų aprašymas su mūsų įgaliotųjų duomenų tvarkytojų pavyzdžiais, nurodant jų buvimo vietą ir duomenų tvarkymo pagrindą:

Įgalioto duomenų tvarkytojo kategorija Duomenų tvarkymo tikslas Apsaugos priemonė Vieta
IT paslaugų teikėjai IT sprendimų, būtinų kasdienės veiklos funkcijoms vykdyti, teikimas Duomenų tvarkymo susitarimai, standartinės sutarčių sąlygos Visame pasaulyje
Analitinės ir rinkodaros programinės įrangos paslaugų teikėjai Analitinių įžvalgų ir rinkodaros priemonių teikimas kasdienės veiklos funkcijoms pagerinti Duomenų tvarkymo susitarimai, standartinės sutarčių sąlygos Visame pasaulyje
Ryšių su klientais valdymo ir pardavimo programinės įrangos tiekėjai Pagalba pardavimo ir ryšių su klientais valdymo funkcijoms Duomenų tvarkymo susitarimai, standartinės sutarčių sąlygos ES /EEE ir (arba) JAV

7.4. Kai kuriais atvejais jūsų Asmens duomenis galime perduoti už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, jei atitinkami veiklos paslaugų teikėjai yra už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Mes taikysime specialiąsias Asmens duomenų apsaugos priemones tam, kad užtikrintume jūsų Asmens duomenų saugumą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų pasitelktus duomenų tvarkytojus arba susipažinti su jūsų Asmens duomenų perdavimu už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų ar gauti su tuo susijusios informacijos ir informacijos apie taikomas apsaugos priemones, susisiekite su mumis naudodami šioje Politikoje nurodytus kontaktinius duomenis.

8. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

8.1. Ši Politika gali būti bet kada pakeista, jei įvyksta mūsų vykdomo Asmens duomenų tvarkymo pasikeitimų, ir tokiu atveju šiame puslapyje bus rodoma naujausia Politikos versija. Prašome periodiškai ir ypač prieš pateikiant bet kokią naują asmens tapatybę leidžiančią nustatyti informaciją patikrinti, ar ši Politika nėra pasikeitusi.