FleetGuru OÜ andmekaitsetingimused

1. ÜLDIST

1.1. FleetGuru OÜ (edaspidi: FleetGuru) pakub äriühingutest klientidele sõidukipargi haldamise tarkvara, mis on kättesaadav veebisaidi www.fleetguru.app vahendusel (edaspidi: Veebisait) ja mobiilirakenduses (edaspidi: Mobiilirakendus) ning mille abil on võimalik jälgida sõidukite seisukorda ja kaasnevaid kulusid sõiduki elutsükli kestel (edaspidi: Teenus). Nendes andmekaitsetingimustes (edaspidi: Andmekaitsetingimused) selgitatakse põhimõtteid, mida kohaldame teabe kogumisele ja kasutamisele, mis tuleneb teie suhtlusest FleetGuruga olukordades, mis ei piirdu Teenuse osutamisega asutusele, milles töötate või mida esindate (vastavalt punktis 1.2 toodud kirjeldusele).

1.2. Teenuse äriühingule osutamise eesmärgil kogub FleetGuru teavet sõiduki, sõiduki kasutaja, äriühingu esindajate, kindlustuse ja muude asjaomaste asjaolude kohta, mis tulenevad vastavatest Teenuse funktsioonidest. Äriühingule Teenuse osutamiseks vajalike andmete suhtes loetakse FleetGuru volitatud töötlejaks ning kõnealuste andmete töötlemine lähtub andmetöötluslepingust, mis on sõlmitud äriühingu kui vastutava töötlejaga. Äriühing kui asutus, milles töötate või mida esindate, on kohustatud teile eespool kirjeldatud andmetöötluse kohta teavet andma.

1.3. Juhul, kui avaldate meile kolmanda(te) isiku(te) kohta käivaid isikuandmeid (nt teie töötajate, juhatuse liikmete, kolleegide jt andmeid), peate kõnealustele isikutele neid Andmekaitsetingimusi tutvustama.

2. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

2.1. Andmekaitsetingimuste punktis 4 toodud isikuandmete töötlemise puhul on teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks:

FleetGuru OÜ
Äriregistri kood: 16051979
Aadress: Valukoja 10, 11415 Tallinn, Eesti
E-mail: fleetguru@fleetguru.app

2.2. Isikuandmete kaitset puudutavate küsimuste puhul võtke meiega ühendust e-mailiaadressil: dpo@fleetguru.app.

3. ISIKUANDMETE LIIGID JA ALLIKAD

3.1 Isikuandmed on teave, mille abil on otseselt või kaudselt võimalik teie kordumatu tuvastamine, teiega kontakteerumine või teie kui eraisiku asukoha kindlaksmääramine (edaspidi: Isikuandmed). Kogutud Isikuandmete allikas oleneb sellest, kuidas te meiega suhtlete. Võime koguda ja töödelda alljärgnevat liiki Isikuandmeid:

3.1.1. Põhiandmed: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametikoht (edaspidi: Põhiandmed).

Allikas: Isikuandmed, mille edastate meile otse, kui meiega ühendust võtate või oma andmed Teenuse vahendusel edastate; või teave, mille edastab teie asutus.

3.1.2. Kui suhtlete meiega Veebisaidi, Mobiilirakenduse või e-kirja teel, töötleme alljärgnevaid Isikuandmeid: Põhiandmed, teie sõnumi sisu (edaspidi: Suhtlusandmed).

Allikas: Isikuandmed, mis te otse edastate, kui meiega ühendust võtate.

3.1.3. Turundusandmed: Põhiandmed, ametikoht, meie palvel edastatud teave (nt teie foto, tagasiside). Lisaks võime Isikuandmeid, mille meile otse edastate, täiendada teabega, mis on saadud avaliku juurdepääsuga allikatest (edaspidi: Turundusandmed).

Allikas: Teave, mille oleme saanud teile või teie asutuselt või mille edastate meile uudiskirjaga liitumisel, või teave, mille oleme saanud avaliku juurdepääsuga allikatest (nt äriregister, LinkedIn).

3.1.4. Veebisaidi külastamisel ja Teenuse kasutamisel töötleb meie server alljärgnevaid andmeid: IP-aadress, internetiteenuse pakkuja, suunaja URL, kuupäev, kellaaeg, pääsutõend, seansivõti, veebisirvija tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete kogus ja olek (edaspidi: Tehnilised Andmed).

Allikas: Veebisaidi sirvimisel või Teenuse kasutamisel loob ja kogub meie server teie veebisirvijast ja seadmest automaatselt Tehnilisi Andmeid.

3.1.5. Veebiküpsiste andmed. Kasutame Veebisaidil veebiküpsiseid, et Veebisaiti, Mobiilirakendust, Teenust ja nende funktsioone optimeerida. Veebiküpsised võivad koguda teie Isikuandmeid. Veebiküpsiste eesmärgi ja funktsioonide kohta täpsustava teabe saamiseks tutvuge palun meie Veebiküpsiste Teatisega.

3.2. Kui te vajaminevat teavet ei edasta, ei pruugi meil olla võimalik teiega ühendust saada või täita muid nende Andmekaitsetingimuste punktis 4 sätestatud eesmärke.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

4.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sõltub sellest, mis eesmärgil ja kontekstis me teie Isikuandmeid kogume. Järgnevalt on toodud mittetäielik nimekiri andmetöötluse eesmärkidest, mis puudutavad konkreetseid andmeliike ja andmetöötluse õiguslikke aluseid:

Andmete töötlemise eesmärk Andmetöötluse eesmärgi õiguslik alus Andmetöötluse eesmärgi täitmiseks kasutatavad Isikuandmed
Asutusega, milles töötate või mida esindate, sõlmitud või sõlmitava lepingu haldamine ja Teenuse osutamise tagamine Lepingueelsete meetmete kasutuselevõtmine ja kohaldamine või teie ja asutuse, milles töötate või mida esindate, vahel sõlmitud lepingu täitmine Põhiandmed, Suhtlusandmed
Teie Veebisaidi või Mobiilirakenduse vahendusel või e-kirja teel esitatud küsimustele ja taotlustele vastamine Meie õigustatud huvi tagada tõhus suhtehaldus võimalike klientide, äripartnerite ja huvitatud isikutega
Kui olete meie klient või äripartner või soovite saada kliendiks või äripartneriks ning küsimus või taotlus puudutab meie võimalikku või olemasolevat kliendi- või ärisuhet, on õiguslikuks aluseks lepingueelsete meetmete kasutuselevõtmine ja kohaldamine või teie ja asutuse, milles töötate või mida esindate, vahel sõlmitud lepingu täitmine
Suhtlusandmed
Teie tagasiside avaldamine meie online-kanalites Teie nõusolek Turundusandmed
Uudiskirjade ja muu meid ja meie äritegevust puudutava turundusteabe edastamine e-kirja teel Teie nõusolek, mille annate uudiskirjaga liitumisel
Juhul, kui oleme tooteid või teenuseid puudutavates küsimustes teiega ühendust võtnud, on aluseks meie õigustatud huvi reklaamida oma teisi sarnaseid teenuseid
Turundusandmed
Turundusliku sisuga uudiskirjade meililisti haldamine Meie õigustatud huvi tagada kehtiva õigusliku aluse olemasolu, et edastada turunduslikku sisu ning hallata antud ja tagasi võetud nõusolekuid (uudiskirjaga liitumisi) Turundusandmed
Veebisaidil, Mobiilirakenduses ja Teenuses esinevate tõrgete diagnostika ja parandamine Meie õigustatud huvi tagada andmeturve ning tõkestada Veebisaiti, Mobiilirakendust ja Teenust puudutavaid pettusi, mh tagada Veebisaidi, Mobiilirakenduse ja Teenuse korrapärane toimimine Tehnilised Andmed
Isikuandmeid sisaldava teabe säilitamine varundussüsteemides Meie õigustatud huvi tagada andmetöötlustoimingute turvalisus Kõik punktis 3.1 toodud andmeliigid
Andmete avaldamine meie teenusepakkujatele või õigus- ja järelevalveasutustele Meie õigustatud huvi kasutada infotehnoloogilist taristut ja teenuseid, mida pakuvad meie koostööpartnerid, või täita meil lasuvat juriidilist kohustust Kõik punktis 3.1 toodud andmeliigid
Kontsernisisesed andmete avaldamise ja edastamised Meie õigustatud huvi kasutada ühist tehnotaristut Kõik punktis 3.1 toodud andmeliigid
Meie äriühingu müügi või ühinemise korraldamine ning õigusaktidest tuleneva või muu auditi tarbeks teabe edastamine ja seda puudutav andmevahetus Meie õigustatud huvi tagada nõuetelevastavuse tagamiseks vajalike toimingute tegemine ja äritegevuse talitluspidevus Kõik punktis 3.1 toodud andmeliigid
Meie, meie kasutajate või töötajate õigusi puudutavate õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine kohtu-, haldus- või kohtuvälises menetluses Meie õigustatud huvi tagada õigusnõuete tõhus koostamine, esitamine ja kaitsmine Kõik punktis 3.1 toodud andmeliigid

4.2. Võime teie Isikuandmeid töödelda muudel põhjustel eeldusel, et avaldame teile andmete töötlemise ja kasutamise eesmärgi õigeaegselt ning te nõustute Isikuandmete töötlemisega kõnealusel viisil, andmetöötluse uute eesmärkide puhul esineb muu õiguslik alus või andmetöötluse uus eesmärk vastab eeltoodud esialgsele eesmärgile.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG

5.1. Teie Isikuandmeid säilitatakse ajavahemikus, mis on mõistlikult vajalik Andmekaitsetingimuste punktis 4 toodud eesmärkide saavutamiseks, või andmete säilitamise õigusliku kohustuse lõppemiseni. Isikuandmete sobiva säilitamistähtaja kindlaks määramisel võtame arvesse Isikuandmete mahtu, laadi ja delikaatsust, teie Isikuandmete volitamata kasutamisest või avaldamisest tulenevat võimalikku kahjuriski, andmetöötluse eesmärke ja seda, kas meil on võimalik kõnealuseid eesmärke muul viisil saavutada ja kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi. Isikuandmete säilitamisel võtame arvesse erimeelsuste lahendamise ning meie vahel sõlmitud lepingu täitmisele pööramise mõistlikku vajadust või anonümiseerime teie Isikuandmed ja säilitame kõnealust anonümiseeritud teavet määramata tähtaja jooksul.

5.2. Andmed, mis puudutavad lepingut, mis on sõlmitud asutusega, milles töötate või mida esindate, säilitatakse üldjuhul osana raamatupidamisteabest ning nende maksimaalne säilitamistähtaeg on seitse aastat alates majandusaasta, mille jooksul leping lõppes või üles öeldi, lõppemisest.

5.3. Andmekaitsetingimuste punktis 5 toodud andmete säilitamistähtaja möödumisel või andmete töötlemise eesmärki puudutava õigusliku aluse äralangemisel säilitame Isikuandmeid sisaldavaid materjale varundussüsteemides, millest need varundustsükli lõpus kustutatakse. Tagame, et varundusperioodil kohaldatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid ning varundatud materjalid ei ole otseselt kasutatavad.

6. TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA

6.1. Meil on õiguslik kohustus tagada, et teie Isikuandmed on õiged ja ajakohastatud. Palume, et aitaksite meil seda kohustust täita ja teavitaksite meid muudatustest, mis peaksid teie kohta käivates Isikuandmetes, mida töötleme, kajastuma.

6.2. Võite enda Isikuandmete töötlemist puudutavas igal ajal, võttes meiega ühendust Andmekaitsetingimustes toodud kontaktandmetel, kasutada alljärgnevaid õigusi:

6.2.1. õigus andmetega tutvuda: teil on õigus tutvuda andmetega, mida võib pidada teie Isikuandmeteks. See hõlmab õigust saada teavet selle kohta, kas teie Isikuandmeid töödeldakse, millist liiki Isikuandmeid ja mis eesmärgil neid töödeldakse;

6.2.2. õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda Isikuandmete parandamist, kui arvate, et need on ebaõiged või mittetäielikud;

6.2.3. õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate Isikuandmete töötlemise suhtes, sh õigus esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele turunduslikel eesmärkidel või Isikuandmetel põhinevate automatiseeritud otsuste tegemise suhtes või muudel juhtudel, kui teie Isikuandmete töötlemine lähtub meie õigustatud huvist;

6.2.4. õigus piirata Isikuandmete töötlemist: teil on õigus nõuda, et me piiraks teid puudutavate Isikuandmete töötlemist, kui soovite: i) esitada vastuväiteid andmete töötlemise õiguspärasuse kohta; ii) vaidlustada Isikuandmete õigsuse; iii) Isikuandmete kustutamise asemel piirata nende töötlemist juhul, kui on aset leidnud Isikuandmete õigusvastane töötlemine; või iv) nõuda andmete töötlemise piiramist ajaks, mille jooksul on võimalik hinnata meie õigustatud huvi põhjendatust konkreetse andmetöötlustoimingu puhul;

6.2.5. õigus andmete kustutamisele: võite nõuda, et teid puudutavad Isikuandmed kustutataks, kui: i) Isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks need koguti; ii) võtate tagasi andmetöötluseks antud nõusoleku; iii) vaidlustate meie õigustatud huvi ning meil puudub kaalukam õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks; iv) esitate vastuväite otseturunduse suhtes; v) peate andmete töötlemist ebaseaduslikuks; või vi) olete seisukohal, et teid puudutavad Isikuandmed peab kustutama, et meil oleks võimalik täita juriidilist kohustust;

6.2.6. andmete ülekandmise õigus: nõusoleku või sõlmitud lepingu alusel Isikuandmete automatiseeritud töötlemise puhul võite nõuda, et me edastaks teile kõnealused Isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti võite nõuda, et teid puudutavad Isikuandmed edastataks teisele vastutavale töötlejale. Juhime tähelepanu sellele, et viimasena mainitu on võimalik üksnes tehnilise teostatavuse korral;

6.2.7. õigus nõusolek tagasi võtta: kui andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, on teil õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta ning sellele ei järgne negatiivseid tagajärgi;

6.2.8. õigus järelevalveasutusele kaebus esitada: kui meie pakutud lahendus teie Isikuandmeid puudutavale taotlusele ei ole rahuldav või olete seisukohal, et töötleme teie Isikuandmeid ebaseaduslikult, võite vastavasisulise kaebuse esitada Andmekaitse Inspektsioonile e-posti aadressil: info@aki.ee (https://www.aki.ee).

6.3. Juhime tähelepanu sellele, et Andmekaitsetingimuste punktis 6.2 toodud õiguste kasutamist puudutavatele nõuetele vastamiseks peate meile piisavalt teavet edastama. Võime teilt enne taotlusele vastamist paluda lisateabe edastamist, et tuvastada isikusamasus ja hinnata teie taotluse põhjendatust.

7. ANDMETE EDASTAMINE

7.1. Avaldame teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes nende Andmekaitsetingimustega kooskõlas ja üksnes andmete vastuvõtjatele, kes on nõustunud järgima konfidentsiaalsusnõudeid või kelle suhtes kohaldatavad konfidentsiaalsusnõuded tulenevad õigusaktidest. Teie Isikuandmeid avaldatakse meie töötajatele, kellel on töökohustustest tulenev vajadus teie Isikuandmeid töödelda.

7.2. Üksnes juhul, kui see on vajalik õigusaktidest või lepingulistest kohustustest tulenevalt, võime teie Isikuandmeid avaldada alljärgnevatele vastuvõtjatele, kes tegutsevad eraldiseisvate vastutavate töötlejatena:

Vastuvõtja tüüp Avaldamise põhjus Vastuvõtja asukoht
Koostöö õiguskaitse- ja järelevalveasutusega Avaldame teid puudutavaid Isikuandmeid õiguskaitse- ja järelevalveasutustele ainult juhul, kui meil on kohustus kõnealuseid andmeid avaldada ja jagada juriidilise kohustuse täitmiseks (nt juhul, kui selline kohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest, kohtumäärusest või kelmuste või muude süütegude tõkestamise vajadusest) Euroopa Liit
Kutselised nõustajad (õigusnõustajad, raamatupidajad jt, kes peavad järgima konfidentsiaalsusnõudeid) Meie igapäevase äritegevuse toimimist ja toetamist puudutav õigustatud huvi juhul, kui eeltoodud isikud ei tegutse volitatud töötlejatena Euroopa Liit
Kolmandate isikute loodud liidestatud IT-tööriistade pakkujad Juhul, kui asutus, milles töötate või mida esindate, on soovinud Teenusega liidestada kolmandate isikute loodud IT-tööriista, avaldatakse kõnealustele teenusepakkujatele teatud Isikuandmed. Kõnealuse andmetöötluse suhtes kohaldatakse teenusepakkuja andmekaitsetingimusi. Kogu maailm
Äritegevuse võimalikud ostjad ja omandajad Kui see on vajalik ja nõutud meie äritegevuse edukaks võõrandamiseks või ühinemiste ja omandamiste tarbeks, võib teie Isikuandmeid avaldada konkreetsetele omandajatele ja nende esindajatele ja/või õigusnõustajatele Kogu maailm

7.3. Lisaks Andmekaitsetingimuste punktis 7.2 nimetatud kolmandatele isikutele võime Isikuandmeid avaldada kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, kes tegutsevad volitatud töötlejatena ning võivad olla tehnilise taristu, mida vajame andmete majutamiseks, säilitamiseks ja haldamiseks ning igapäevase äritegevuse jätkamiseks, käitaja. Järgnevalt on kirjeldatud põhikategooriaid koos näidetega meie volitatud andmetöötlejatest, nende asukohast ja andmetöötluse eesmärgist:

Volitatud andmetöötleja kategooria Andmete töötlemise eesmärk Kaitsemeede Asukoht
IT-teenuste pakkuja Igapäevase äritegevuse tarbeks vajalike IT-lahenduste pakkumine Andmetöötluslepingud, andmekaitse tüüptingimused Kogu maailm
Andmeanalüüsi- ja turundustarkvara teenuste pakkujad Andmeanalüüsi tulemuste esitamine ja turundustööriistade pakkumine, mille eesmärk on igapäevaste ärifunktsioonide täiendamine Andmetöötluslepingud, andmekaitse tüüptingimused Kogu maailm
Kliendihaldus- ja müügitarkvara pakkujad Müügitegevuse toetamine ja kliendisuhete haldamine Andmetöötluslepingud, andmekaitse tüüptingimused EL/EMP ja/või Ameerika Ühendriigid

7.4. Võime teatud juhtudel teid puudutavaid Isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, kui vajalikke tugiteenuseid osutava teenusepakkuja asukoht on väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kasutame erinevaid Isikuandmete kaitseks vajalikke turvameetmeid, et tagada teid puudutavate Isikuandmete turvalisus. Meie kaasatud volitatud töötlejate kohta täpsema teabe saamiseks või juhul, kui soovite tutvuda või saada teavet teid puudutavate Isikuandmete Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole edastamise ning sellega seoses kasutatavate turvameetmete kohta, võttes meiega ühendust Andmekaitsetingimustes toodud kontaktandmetel.

8. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUDATUSED

8.1. Võime neid Andmekaitsetingimusi aeg-ajalt muuta või täiendada, et paremini kajastada Isikuandmete töötlemises toimunud muudatusi, ning kõnealuste muudatuste tegemisel avaldatakse Andmekaitsetingimuste uusim redaktsioon sellel lehel. Palun kontrollige aeg-ajalt Andmekaitsetingimuste sisu, eriti enne uue isikusamasuse tuvastamist võimaldava teabe edastamist.